موعظه ای از امام صادق علیه السلام:

فردی از امام صادق علیه السلام درخواست موعظه کرد و امام به سه موضوع از نگرانی های رایج مالی مردم اشاره فرمودند:

۱. اگر خدای تبارک و تعالی روزی رساندن را به عهده گرفته پس غصه خوردنت برای چیست؟!
۲. اگر روزی تقسیم شده است پس حرص خوردنت برای چیست؟!
۳. اگر حسابرسی راست است پس ثروت اندوزیت برای چیست؟!

شنیدن موعظه از موثرترین آرامبخش های روحی و روانی برای نوع بشر است و به بیان حضرت امیر علیه السلام موجب احیای قلب است.
خصوصا اگر آن موعظه از زبان پاکی چون آن چشمه ی زلال حکمت جاری شده باشد.

اما مهم این است که هر کس موعظه ای را که میشنود خودش به قلب خود برساند و ساکن قلب خود کند.


زمان: 2018-06-02 04:30:04