کــورش و حضــرت علــــی علیه السلام

 

کورش جان از کارهای نیک تو نمیتوان چشم پوشید اما عده ای سعی دارند تو را نقطه مقابل اسلام قرار دهند.....

همان دینی که گر به تو عرضه میشد چه بسا که می پذیرفتی...

همان دینی که چهارچوبش خدا و دیگر گفتار، کردار و پندار نیک است...
نمی دانم چرا مارا مجبور به الگو گیری از تو میکنند تا علی (ع) ....؟
تو بر تخت شاهی خاکها فتح کردی اما علی بر منبر چوبی دلها فتح میکرد...
چرا سخن از بخشش تو و آزادی در انتخاب دین هست ولی کسی از بخشیدن و بخشودن علی حرفی نمی زند؟ تو شاه بودی و بخشیدی...
تو از نظر مادی ثروتمند ترین مردمان بودی و بخشیدی...
ولی مولایم علی و ادامه دهندگان راهش، در نهایت قناعت، بخشیدند و بخشودند...
گرسنه بودند ولی غذای خود را به دیگری دادند... و ... و...
آری کوروش کبیر... خواب دیگر بس است برخیز و خود را از چنگ افرادی که با نام تو بر علیه خدای تو مبارزه میکنند رها کن....


زمان: 2018-06-02 04:30:01